شورای سیاست گذاری و هیأت تحریریه

 
دکتر سعید تقوایی گنجعلی


استاد شیمی آلی - دانشگاه آزاد واحد تهران شمال
دکتر غلامرضا بخشنده


استاد شیمی و تکنولوژی پلیمر - پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
دکتر اعظم جلالی


استاد یار مهندسی پلیمر - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر میر حمیدرضا قریشی


استاد مهندسی پلیمر - پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
دکتر مهدی رزاقی کاشانی


مهندسی شیمی پلیمر - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر علی عباسیان


استادیار پلیمر - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
دکتر علیرضا عظیمی نانوایی


استادیار شیمی محیط زیست - دانشگاه جامع علمی کاربردی صنایع لاستیک
دکتر اسکندر ستوده


دکترای پلیمر - دانشگاه علمی -کاربردی صنعت لاستیک