جهت ارسال مقالات از طریق سایت، ابتدا از طریق لینک "ثبت نام" ثبت نام نموده و با نام کاربری خود که همان ایمیل ثبت نامی شما میباشد و رمز عبوری که در فرم ثبت نام درخواست نموده اید وارد پنل خود شدهو اقدام به آپلود و ارسال و مقالات خود نمایید
راهنمای تهیه ی مقالات:

نشریه صنعت لاستیک ایران در جهت اعتلای هدف های خود و به منظور ارتقای ارتباطات و تبادلات علمی و تحقیقاتی شیمی کاربردی، تقویت روحیه ی خلاقیت و نوآوری اساتید و محققان جوان و ارتباطات همه جانبه ی صنعت و دانشگاه از اساتید دانشگاه، مدیران صنایع، کارشناسان، صاحب نظران و دانشجویان و کلیه ی علاقمندانی که مایلند با این مجله همکاری داشته باشند دعوت به همکاری می نماید. لذا خواهشمند است مقالات خود را که برای اولین بار منتشر می شود، و استناد کاربردی بودن فعالیت تحقیقاتی توسط محقق در یکی از شاخه های شیمی در مقاله منعکس شده است را جهت چاپ به دفتر مجله ارسال نمایند شرایط تهیه ی مقالات:

1- مقاله ی ارسالی باید به زبان فارسی تهیه شود و دارای ارکان مشخص یک مقاله شامل: عنوان ( فارسی و انگلیسی )، چکیده ( فارسی و انگلیسی )، واژه های کلیدی ( فارسی و انگلیسی )، مقدمه، مواد و روش ها، نتایج، بحث و تفسیر، مراجع و منابع باشد.
2- نام نویسنده یا نویسندگان، نشانی محل انجام پژوهش با آدرس پستی کامل ( فارسی و انگلیسی ) و همچنین پست الکترونیک در مقاله ذکر شود. عهده دار مکاتبات هر مقاله بایستی با علامت ٭ بر روی نام نویسنده ی مذکور مشخص باشد.
3- چکیده باید متن فشرده و گویایی از مقاله با تأکید بر روش کار و نتایج باشد و از دویست کلمه تجاوز نکند.
4- مقاله باید در محیط Windows با نرم افزار Word 2003 با فواصل خطوط مناسب به فرمت زیر تایپ شود.
4-1 متن فارسی: فونت نازنین، سایز 12؛ تیترها: Bold نازنین، سایز 12
4-2 متن انگلیسی: فونت Times New Roman، سایز 12؛ تیترها: Bold،Times New Roman ، سایز 12.
5- چنانچه برای واژه ای معادل فارسی وجود دارد، واژه ی انگلیسی به صورت زیر نویس معادل فارسی در نخستین کاربرد آن آورده شود.
6- تمام نمادها و علامت های اختصاری که برای نشان دادن متغیرها، ثابت ها، مقادیر، خواص و غیره استفاده می شود باید در نخستین مورد کاربرد توضیح داده شوند.
7- جدول ها و شکل ها باید به ترتیب شماره گذاری در متن ذکر گردد و در پایان مقاله در صفحات جداگانه آورده شود.
8- تمام جدول ها باید دارای بالانویس، شكل ها و نمودار ها دارای زیرنویس باشند.
9- ذکر مراجع در انتهای توضیح شکل یا جدول در صورتی که کار خود نویسنده نباشد، ضروری است.
10- عکس ها باید دارای وضوح تقریبی dpi 300 و به فرمت JPEG, JPG و یا TIF باشند.
11- مراجع مورد استفاده بایستی در متن مقاله با شماره ی داخل [ ] ارجاع داده شود. نحوه ی گزارش مراجع بایستی به صورت زیر باشد.
11-1 کتاب ها:
نام خانوادگی و نام نویسنده، عنوان کتاب و ناشر آن، محل نشر، نوبت چاپ، شماره ی صفحه و سال انتشار.
مثال:
-Scott, H.; Element of Chemical Reaction Engineering & Reactors Design Eds, MC-graw hill, USA, 201-218, 2006..
سوفاری، سید مهدی؛ کمینه سازی هم زمان مصرف آب در فرآیندهای صنعتی، انتشارات مهکامه، ایران، صفحه ی 710-701، 1379.
11-2 مقالات: چگونگی آمدن مقالات به ترتیب زیر است:
نام خانوادگی و نام نویسنده، عنوان مقاله، نام مجله، شماره ی جلد، صفحه های ابتدایی و انتهایی مقاله و سال انتشار.
مثال:

Gutsche, C. D.; Accts. Chem. Res; 16, 161-169, 1983.,