مجوز علمی - ترویجی
براساس مجوز شماره ی 3/6119 مورخ 86/7/25 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران، نشریه ی صنعت لاستیک ایران (IRM) طبق مصوبه ی کمیسیون نشریات علمی کشور در تاریخ 86/6/31، دارای درجه ی علمی - ترویجی است.