دبیران بخش ها

 
فریبرز تاجدینی


دبیر بخش ساختار تایر
تیمور رحمانی


دبیر بخش آمیزه کاری تایر
غلامعلی ایرانمهر


دبیر بخش آمیزه کاری قطعات لاستیکی
محمدقاسم نظیفی


دبیر بخش مدیریت و منابع انسانی
محسن غفاری


ماشبن آلات و آزمون تایر و لاستیک
معصومه کلهر مقدم


کیفیت و بهره وری